Disclaimer


1. INLEIDING EN VOORWERP
Voor eenieder die online bestellingen verricht via www.barril.be (hierna: ‘de Koper’), ontstaat er een contract met Barril / Uvas BV, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Nonnenstraat 70 en met ondernemingsnummer BE0748.900.673 waarbij onderhavige algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing zijn.
De algemene voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen Barril / Uvas BV en de Koper te bepalen, voor o.a. de bestelling, service, betaling en levering. Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.
Door gebruik te maken van www.barril.be en/of door een bestelling te plaatsen via deze website, accepteert de Koper gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan de Koper. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor de bestelling van de Koper is de versie die te vinden is op www.barril.be op het moment van de plaatsing van de bestelling.
De levering van bestellingen gebeurt uitsluitend in het grondgebied van België zodat de algemene voorwaarden aldus enkel van toepassing zijn voor de verkoop op Belgisch grondgebied.
De algemene voorwaarden zijn exclusief voor de consument. Als een regel ontbreekt, gelden de gebruiken van de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht, met inbegrip de regels omtrent de ‘verkoop op afstand’.

2. BESTELLING
De Koper heeft de mogelijkheid om online te bestellen via www.barril.be.
De bestelling kan pas worden verwerkt als de Koper zich duidelijk heeft geïdentificeerd middels het inschrijvingsformulier. De Koper die een aankoop wenst te verrichten op de site bevestigt daarbij handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens artikel 1123 ev. van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website. Het raadplegen van de site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 9 onverkort van kracht blijven.
Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen (cfr. artikel 5) en de beschrijving van het te koop aangeboden product.
Voor elke online bestelling zal u binnen de 24 uur nadat wij uw bestelling hebben ontvangen, een e-mail ter bevestiging sturen op het e-mailadres dat u heeft opgegeven.
Barril / Uvas BV verbindt zich ertoe de op de website geplaatste bestellingen te verwerken, zolang de voorraad strekt. Barril / Uvas BV kan niet worden gedwongen om de bestelde goederen in te kopen indien zij niet meer in voorraad zijn, aangezien Barril / Uvas BV het inkooprisico niet aanvaardt, zelfs niet voor soortgoederen. Enige mogelijke aansprakelijkheid voor onbeschikbare artikelen zal in elk geval beperkt zijn tot het door de Koper betaald bedrag voor de onbeschikbare artikelen.
Het feit dat producten, diensten of promoties op een bepaald tijdstip op www.barril.be worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om de producten, diensten en promoties op ieder willekeurig moment terug te trekken.

3. LEVERING
De koper kan zijn bestelling laten leveren: ofwel aan huis of op het adres van een derde.
Barril / Uvas BV streeft ernaar de beschikbare artikelen te leveren binnen de 14 dagen nadat zij de bestelling van de Koper heeft ontvangen.

4. BETAALWIJZEN
Bij het plaatsen van de bestelling heeft u de keuze tussen de volgende betaalwijzen: (alle betaalwijzen zijn volledig beveiligd: de server werkt met codes en alle gegevens worden gecodeerd verzonden. Op onze site wordt dus geen ongecodeerde informatie verstuurd.)
1. Via uw BANKKAART:
U noteert het nummer van uw Visa of Mastercard, het controlenummer en de vervaldatum. De betaling geschiedt na facturatie van uw artikelen, volgens de betaalwijze overeengekomen met uw bankinstelling. In sommige gevallen zal het gebruik van de Card-Reader (toestel voor Webbanking) gevraagd worden, dit voor nog meer veiligheid.

5. PRIJZEN
De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inbegrepen.
Barril / Uvas BV heeft het recht om de prijzen te wijzigen tijdens de facturatie ten gevolge van eventuele problemen van de informatica of technische problemen tijdens de verkoop via internet. De prijzen waarop een korting toegepast wordt zijn de laagste prijzen die vermeld worden in de maand voorafgaand aan de commerciële actie.
De artikelen blijven onze eigendom tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.
Voor de behandelings- en verzendkosten wordt een forfaitair bedrag aangerekend per pakket.

6. RETOUR/OMRUILING/GARANTIES
De Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper Barril / Uvas BV per post of per e-mail via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
De herroeping wordt enkel en alleen aanvaard op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst.
De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen.
De kosten van terugzending bij herroeping zullen ten laste vallen van de klant.

7. AANSPRAKELIJKHEID
Barril / Uvas BV heeft m.b.t. de toegang tot de site, het hele bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
 Barril / Uvas BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht
wordt aangezien.
De artikelen worden verzonden via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. Barril / Uvas BV is dus niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de postdiensten of vervoermiddelen, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De Koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de postdiensten of de transporteur.
Bovendien wordt bepaald dat de eigendom van de bestelde artikelen slechts wordt overgedragen op de Koper eenmaal de totale aankoopprijs, inclusief de behandelings- en beheers- en transportkosten, zijn betaald.
Barril / Uvas BV is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het oorspronkelijk verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze algemene voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die buiten de controle van Barril / Uvas BV liggen, inclusief, doch niet beperkt tot brand, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten.
De totale aansprakelijkheid van Barril / Uvas BV is ten aanzien van de Koper voor verliezen of schade die ontstaan is op grond van een bestelling op www.barril.be beperkt tot het totale bedrag van de bestelling.
Barril / Uvas BV is ook niet verantwoordelijk bij bedrog of zware fout van zijn beambten, opdrachtgevers en in het algemeen de onderaannemers en uitvoerende agentschappen.
De gebruiker zal Barril / Uvas BV ook vrijwaren van elke claim bij één van de volgende gevallen:
• verlies van kansen of omzet verbonden aan de werking of het gebrek aan werking, of het gebruik of gebrek aan gebruik van de website, of de inhoud van de website of de inhoud die aanwezig zou moeten zijn.
• indringing op illegale of niet toegestane wijze van derden in de webserver.
• een virus op de webserver of op de website;
• tijdelijke panne van het systeem – onderbreking van de internetverbinding door een reden die niet te wijten is aan Barril / Uvas BV.
De consument aanvaardt dat de elementen/functies/grafische charters … op de website kunnen evolueren. Zo kunnen er bepaalde functies verwijderd of toegevoegd worden zonder een specifieke eis van de consument. Zo heeft Barril / Uvas BV ook het recht om inhoud toe te voegen of te schrappen van de website. Barril / Uvas BV heeft het recht om op het even welk moment en voor om het even welke reden de website te wijzigen zonder de consument daarvan op voorhand op de hoogte te brengen. Dit is het geval bij bijvoorbeeld, onderhoud van de website of belangrijke wijzigingen van de service of functies. Barril / Uvas BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade door wijzigingen of tijdelijke onderbreking van de website, voor om het even welke reden.
Barril / Uvas BV garandeert dat de elementen, diensten en functies die ten dienste van de gebruiker staan, indien ze op correcte wijze gebruikt worden, conform de normaal gebruikte standaarden zijn. We garanderen ook dat de software en alle elementen die door Barril / Uvas BV ontworpen zijn en ten dienste van de gebruiker staan, de rechten van derden respecteren en dus in het algemeen niet verboden zijn. Barril / Uvas BV heeft in het algemeen een inspanningsverbintenis. Barril / Uvas BV kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele directe of indirecte schade door de gebruiker in het kader van gebruik van de website en/of zijn inhoud.

8. BESCHERMING PRIVACY
Barril / Uvas BV behoudt zich het recht voor om gegevens van de Koper te verzamelen, meer bepaald indien deze laatste een bestelling plaatst of door het gebruik van cookies. (Een cookie is een computerbestand dat wordt verzonden door een internetserver en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies houden informatie bij over vorige bezoeken van de Koper aan de site.)
Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Barril / Uvas BV. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kan u schrijven Barril / Uvas BV, Nonnenstraat 70, 2560 Nijlen (klantendienst; cfr. Art. 15), met duidelijke vermelding van uw gegevens.
De informatie die via onze site wordt verspreid, wordt regelmatig geüpdatet en gecontroleerd. Barril / Uvas BV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, of voor virussen die uw computer of andere toebehoren kunnen aantasten. Conform de wet van 6 januari 1978 heeft de Koper het recht tot inzage of wijziging van tot hem betreffende gegevens.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle onderdelen van de site van Barril / Uvas BV, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Barril / Uvas BV.
 De informatie, logo’s, afbeeldingen, merken, modellen, slogans, grafische charters en in het algemeen de advertenties en hun inhoud … die u vindt op de website zijn beschermd door het recht van de intellectuele en/of industriële eigendom. Behalve uitdrukkelijk toegestaan door Barril / Uvas BV en/of derden, heeft de consument niet het recht om elementen op de website te wijzigen, kopiëren, huren, verhuren, verkopen, distribueren of verwanten te produceren.
Het is ook verboden om het ontwerp of assemblage om te keren, of andere manieren te proberen om de source code te vinden, te verkopen, en informatie van Barril / Uvas BV te verspreiden op om het even welke manier. De consument wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nationale bepalingen betreffende de bescherming van de gegevens en de computerprogramma’s, en specifiek naar de wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van de gegevens en de wet van 30 juni 1994 betreffende de juridische bescherming van computerprogramma’s. Kopers die over een eigen website beschikken op het internet en die, voor persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van Barril / Uvas BV, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan Barril / Uvas BV In dat geval gaat het niet om een impliciete lidmaatschapsovereenkomst.
Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van Barril / Uvas BV door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden.
In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van Barril / Uvas BV.

10. NIETIGHEID
Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zouden zijn, zal dit de geldigheid van de andere bedingen niet aantasten.

11. DUUR
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing gedurende de volledige duur van de bestelling, levering, diensten en alle relaties tussen de klant en Barril / Uvas BV. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor de bestelling van de Koper is de versie die te vinden is op www.barril.be op het moment van de plaatsing van de bestelling.

12. BEWIJS
De geïnformatiseerde registers die in de bestanden van Barril / Uvas BV of van haar partners worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van de communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.

13. BEHOUD EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES
De bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager.

14. DIVERSEN
Barril / Uvas BV verkochte artikelen komen overeen met de beschrijvingen en foto’s van de catalogus en/of site. Ondanks onze voorzorgen, kunnen er fouten in sluipen. Hiervoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
Barril / Uvas BV doet er in elk geval alles aan wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van de aangeboden producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De vertoonde eigenschappen zijn afhankelijk van het door de Koper gehanteerde computersysteem en Barril / Uvas BV kan niet garanderen dat de computer de samenstelling op de juiste wijze weergeeft.

15. KLACHTEN EN KLANTENDIENST
Behoudens andersluidende contractuele of wettelijke bepalingen wordt een klacht naar aanleiding van een transactie tussen Barril / Uvas BV en de Koper één week na levering als laattijdig beschouwd en dus niet meer behandeld.
Klachten dienen te worden verstuurd per post of per e-mail naar de klantendienst:
– Barril / Uvas BV, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Nonnenstraat 70 en met ondernemingsnummer BE0748.900.673; tel: 0497541710, e-mail: info@barril.be

16. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID
Onderhavige voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Bij geschillen is dan ook enkel het Belgische recht van toepassing en elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.